قرارداد مشاوره

ممکن است در هر فعالیتی که انجام می دهید از سود حاصل کار رضایت کافی را نداشته باشید و به دنبال بهتر کردن این شرایط باشید. با تنظیم کردن یک قرارداد مشاوره حرفه ای می توان اولین قدم را جهت بهبود بخشی وضعیت کسب و کار برداشت.

براساس قانون، ماده 2 بند 5 آیین نامه خرید خدمات مشاوره، مشاوره هر نوع خدمات کارشناسی، مدیریتی یا به طور کلی خدمات در حوزه هایی می باشد که نیازمند دانش تخصصی است. قرارداد مشاوره یا قرارداد خدمات مشاوره ای یکی از انواع قرارداد پیمانکاری محسوب می شود که طرفین قرارداد مشاوره، کارفرما و شخص متخصص در آن حوزه می باشد. این قرارداد فقط مخصوص دایره کسب و کار نیست و می توان از آن در حوزه های دیگر نیز استفاده کرد.

قرارداد پیمانکاری چیست؟

این نوع قرارداد موضوعات مختلفی می تواند داشته باشد مانند حمل و نقل، ساختمان و از این موارد. طبق این قرارداد کارفرما انجام کاری را با شرایط مشخص، هزینه مشخص و در زمان معینی به شخص حقوقی یا حقیقی واگذار می کند.

کاربردهای قرارداد مشاوره

قرارداد مشاوره قراردادی است که در آن کارفرما می تواند از افراد متخصص در حوزه مربوطه مشاوره بگیرد. این مشاوره می تواند به صورت ساعتی، روزانه یا هر نوع دیگری باشد.

نکات مهمی که باید درباره قرارداد مشاوره بدانید!

 • حق و حقوق طرفین قرارداد.
 • مدت زمان قرارداد مشاوره.
 • نحوه پرداخت حقوق.
 • عدم افشای اطلاعات.

در کل هر نوع قراردادی که عقد می شود تعهدات طرفین قرارداد باید مشخص باشد و قرارداد مشاوره هم از این بابت مستثنی نیست. حق و حقوق شامل وظایف طرفین، هدف و ماهیت قرارداد و امثال این ها است. در قرارداد مشاوره حتما باید زمان شروع و پایان کار نوشته شود. همچنین باید نحوه پرداخت وجه به طور دقیق مشخص بشود.

در تنظیم قرارداد مشاوره، کارفرما تمامی اسناد و اطلاعات مهم مربوط به شرکت یا کار را در اختیار دارد. این اسناد معمولا در اختیار مشاور قرار می گیرد تا بتواند بهترین تصمیم گیری را برای بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی شرکت بگیرد. در اینجا یک قرارداد مبنی بر عدم افشای اطلاعات بین کارفرما و مشاور نوشته می شود.

تفاوت های قرارداد مشاوره با قرارداد استخدام

وقتی مثلا کارفرما با مشاور قرارداد ساعتی عقد می کند، مشاور موظف است در زمان تعیین شده در قرارداد به شرکت بیاید و در مقابل خدماتی که ارائه می دهد، حقوق در یافت کند. در این حالت به این نکته توجه داشته باشید مشاور به استخدام شرکت در نمی آید و نوع قرارداد فقط به صورت مشاوره ای می باشد.

نمونه قرارداد مشاوره

این قرارداد بین آقا / خانم …………………. بعنوان ……………….. شرکت ……………………. به نشانی: ……………… و کدپستی …………………… که از این بعد در این قرارداد «کارفرما» نامیده می شود و از طرف دیگر

آقای/خانم ……………… فرزند …………………… با کد ملی ………………… به نشانی: ……………………… کدپستی ………………… و شماره همراه …………………. و شماره ثابت ………………………… که در این قرارداد من بعد «مشاور» نامیده می شود از طرف دیگر طبق شرایط زیر عقد می گردد.

بررسی مواد قرارداد مشاوره

ماده 1: موضوع تنظیم قرارداد مشاوره

موضوع قرار مشاوره عبارت است از: ارائه خدمات مشاوره (از هر نوعی که هاست باید ذکر شود)، بررسی سیستم های اداری، مالی و شناسایی مغایرت های احتمالی با قوانین و مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه و ارائه آموزش هایی به منظور انجام صحیح تعهدات قانونی شرکت کارفرما.

ماده 2:  مدت قرارداد مشاوره

مدت قرارداد مشاوره بعد از پرداخت  مبلغ مندرج در بند ……. ماده ………. این قرارداد جمعاً به مدت ………………..روز و به شرح زیر خواهد بود:

 • مدت زمان بررسی اولیه توسط مشاور حداکثر 15 روز بعد از پیش پرداخت این قرارداد می باشد.
 • زمان انجام اصلاحات توسط کارفرما، 10 روز بعد از دریافت گزارش اولیه مشاور خواهد بود.
 • مدت زمان بازنگری و نهایی سازی گزارش توسط مشاور، 5 روز طول خواهد کشید.

تبصره 1 : در صورتی که نیاز به تمدید مدت قرارداد باشد؛ طرفین با توافق کتبی نسبت به تمدید آن اقدم خواهند کرد.

ماده 3: مبلغ قرارداد مشاوره

 مبلغ این قرارداد برای اجرای خدمات ذکر شده مجموعا ………………………….ریال (به حروف……………………..) بوده که از طرف کارفرما و به شرح ذیل قابل پرداخت می باشد: (نحوه پرداخت در اینجا ذکر می شود)

 1.  30 درصد کل مبلغ قرارداد معادل ……………….ریال (به حروف…………….)، هنگام امضای قرارداد تحت عنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به مشاور پرداخت می شود.
 2.  50 درصد مبلغ قرارداد به بعد از ارائه نکات و خدمات مشاوره ای مطابق با موضوع این قرارداد توسط کارفرما پرداخت خواهد شد.
 3.  20 درصد مابقی قرارداد پس از اتمام اصلاحات توسط کارفرما و بازنگری و تصحیح توسط مشاور، از طریق کارفرما به مشاور پرداخت خواهد شد.

تبصره 2: مبلغ پرداختی در این قرارداد به صورت خالص بوده و کلیه کسورات قانونی به عهده کارفرما می باشد .که طبق بند های …………… ماده ………….. این قرارداد به شماره حساب ………….. بانک ……….. با کد …………. و شماره شبای ……………… IR که متعلق به مشاور می باشد به وی پرداخت خواهد شد.

ماده 4:  تعهدات مشاور در قرارداد

 •  در قرارداد مشاوره، مشاور موظف است مبحث مشخص شده در قرارداد را در مدت زمان تعیین شده انجام دهد. در صورت موافقت کتبی کارفرما، زمان تعیین شده قابل تمدید می باشد.
 •  کلیه مدارک پروژه که از طرف کارفرما در اختیار مشاور و همکاران وی قرار می‌گیرد و همچنین اسنادی که در این پروژه به صورت خروجی مکتوب بوده است، در قالب گزارش باید تهیه ‌گردد و به کارفرما تحویل داده شود. همچنین این اسناد محرمانه بوده. قرار دادن این مدارک و اسناد در اختیار دیگران بدون اجازه کتبی کارفرما، جرم محسوب شده و به کارفرما حق فسخ قرارداد را خواهد داد. مفاد این بند صرفاً به مدت زمان این قرارداد محدود نمی شود. در صورت بروز خسارت مشاور ملزم به جبران خسارت وارده به کارفرما خواهد بود.
 •  مشاور حق واگذاری انجام موضوع این قرارداد را چه به طور کلی چه جزئی را به دیگری ندارد. تمامی تعهدات و الزامات مندرج در این قرارداد که باید از سوی مشاور انجام گیرد.
 •  مشاور موظف است به محض دریافت مبلغ مندرج در بند ………….. ماده …………….. قرارداد، نسبت به انجام خدمات مشاوره ای خود اقدام نماید.
 •  مشاور همچنین وظیفه دارد در ساعات و ایامی که از سوی کارفرما  اعلام می شود به منظور ارائه خدمات مشاوره ای در در محلی که کارفرما معین می کند، حضور یابد.
 •   مشاور با امضای این قرارداد، اذعان نمود که توانایی علمی و عملی لازم برای اجرای موضوع قرارداد را داشته و صحت کلیه گزارشات و نظرات کارشناسی خود را تایید می کند.
 •   مشاور باید موضوع قرارداد را بطور کامل انجام دهد و در صورت انجام بخشی از قرارداد به صورت ناقص، پرداختی به وی صورت نخواهد گرفت.

ماده 5: تعهدات کارفرما در قرارداد مشاوره

 1. در صورت اعزام شدن مشاور به ماموریت داخلی و خارجی از سوی کارفرما، ماموریت به مبلغ روزانه ……………..ریال، پرداخت کلیه هزینه های سفر از قبیل تهیه بلیط، اقامت و غذا به عهده کارفرما می باشد.در هر صورت مشاور برای انجام سفرهای ضروری، با هماهنگی کارفرما اقدام خواهد نمود.
 2. مدارک و همچنین تسهیلات مورد نیاز، تجهیزات و ابزار کار مورد نیاز جهت اجرای صحیح کار را در اختیار مشاور قرار دهد.
 3. تامین محل کار، غذا، امکانات مناسب برای اجرای هرچه بهتر عملیات موضوع قرارداد را برای مشاور فراهم نماید.
 4. کارفرما موظف است دستمزد مشاور را طبق ماده ……………(ماده ای که مربوط به پرداخت حق الزحمه است.) قرارداد را پرداخت نماید.
 5. کارفرما متعهد است اصلاحات ارائه شده از سوی مشاور در مدت زمان تعیین شده را انجام دهد.

ماده 6:حل اختلافات پیش آمده

در صورت بوجود آمدن هرگونه اختلاف، ناشی از اجراء یا تفسیر مفاد این قرارداد، طرفین ابتدا از طریق مذاکره مستقیم اقدام به حل مشکل می نمایند و در صورت عدم نتیجه، از طریق مجمع 3 نفره داوری، تشکیل شده از نماینده کارفرما، نماینده مشاور و یک نفر متخصص حرفه در زمینه مالی قابل حل و فصل خواهد بود. در صورت عدم موافقت طرفین در انتخاب داور در ظرف مدت 7 روز، موضوع اختلاف در دادگاه ها یا دادسراها مطرح و پیگیری می شود.

ماده 7: اخطار و نشانی طرفین قرارداد مشاوره

محل زندگی مشاور همان آدرسی می باشد که در مقدمه تنظیم قرارداد مشاوره ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع طرف مقابل رسانده شود. همچنین اگر در صورتی که به ترتیب فرق عمل نشده باشد، ارسال هرگونه نامه یا اخطار به آدرس مشاور، ابلاغ شده تلقی می شود و در صورتی که مشاور ادعا عدم اصلاح کند، مورد قبول واقع نمی شود.

ماده 8: تاخیر در انجام تعهدات طرفین

هرگاه مشاور نتواند موضوع مشخص شده در قرارداد را در زمان تعیین شده در ماده ………. (ماده ای که مربوط به موضوع قرارداد می باشد) قرارداد مشاوره انجام دهد، باید به ازای هر روز / ساعت تاخیر از آخرین روز اتمام تعهد خود، (…….. درصد) از کل مبلغ قرارداد را بعنوان خسارت تاخیر به کارفرما پرداخت نماید..

ماده 9: انعقاد قرارداد مشاوره

این قرارداد در ………………….. (تعداد) ماده و ………….. (تعداد) تبصره و در 2 نسخه با اعتبار یکسان تنظیم و در تاریخ ……………………………… بین طرفین عقد گردید.

                            امضاء كارفرما                                                                    امضاء مشاور

جمع بندی

با توجه به نکات گفته شده در زمینه تنظیم قرارداد مشاوره، برای عقد این نوع قراردادها نیاز به تخصص و دانش حقوقی در این زمینه می باشد. شهرداد ، با داشتن سال ها تجربه در زمینه انواع مسائل حقوقی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.

دکمه بازگشت به بالا