شرکت با مسئولیت محدود

طبق آنچه از قانون تجارت برداشت می شود، شرکت قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا، سود حاصل از سرمایه را تقسیم می کنند.

برای ثبت شرکت ها در ابتدا با توجه به اهداف اعضا در آینده، میزان مسئولیت هر یک از شرکا، تعداد افراد عضو، موضوع فعالیت و غیره  باید نوع آن مشخص شود.

طبق ماده ی 20 قانون تجارت شرکت ها، انواع شرکت عبارتند از:

 • شرکت سهامی
 • شرکت با مسئولیت محدود
 • شرکت تضامنی
 • شرکت مختلط غیر سهامی
 • شرکت مختلط سهامی
 • شرکت نسبی
 • شرکت تعاونی تولید و مصرف

در این مقاله قصد داریم به بررسی شرکت با مسئولیت محدود بپردازیم.

براساس ماده 94 قانون تجارت :” شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است.”

بر اساس این تعریف مسولیت شرکا تا میزان سرمایه ای است که به شرکت آورده اند یعنی اگر شرکت ورشکست شود هر کس فقط به اندازه سهمی که به شرکت آورده است مسئول می باشد و طلبکاران بدهی خود را نمی توانند ازدارایی های شخصی شرکا مطالبه کنند.

نحوه نام گذاری شرکت با مسئولیت محدود

بر اساس ماده 95  “در اسم شرکت باید عبارت (شرکت ‌با مسئولیت محدود) قید شود وگرنه آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع‌مقررات آن خواهد بود.
‌اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در‌شرکت تضامنی را خواهد داشت.”

بر اساس ماده فوق در ثبت نام شرکت باید دقت بالایی شود چون که اگر نام شرکت به درستی ثبت نشود ماهیت شرکت متفات می شود. نوع شرکت که مسئولیت محدود است حتما باید ذکر شود در غیر این صورت مسئولیت شرکا در برابر طلبکاران مانند شرکت تضامنی است.

ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود

 1. حداقل تعداد شرکا در شرکت با مسئولیت محدود باید دو نفر باشد.
 2. حداقل سرمایه برای ثبت شرکت یک میلیون ریال است.
 3. در نام شرکت سعی شود از نام شرکا استفاده نشود. اگر اسم شریکی در نام شرکت قید شود حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را دارد و مسئول پرداخت کلیه تعهدات و قروض شرکت می شود.
 4. تمام سرمایه و سهم هر یک از شریکان باید در هنگام ثبت شرکت تسلیم شده باشد.
 5. در شرکت نامه باید میزان سهم هر یک از شرکا مشخص شود.
 6. سهم هر یک از شرکا نمی تواند به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم و بی اسم باشد و آن را نمی توان به غیر منتقل کرد.
 7. اداره شرکت بر عهده یک یا چند شریک است که از بین شرکا یا خارج از شرکت برای مدت محدود یا نامحدود انتخاب می شود.
 8. هر یک از شرکا بر اساس میزان سهمی که دارد در مجامع حق رای دارند مگر اینکه در اساس نامه شرکت ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
دکمه بازگشت به بالا