حقوق و دستمزد

میزان حقوق و دستمزد کارگران در سال 99

 

تعیین حقوق و دستمزد یکی ازمسائل مهم  بین صاحب کار(کارفرما) و کارگر و کارمند است. در واقع مطمئن باشید که بدون محاسبه‌ی دقیق و پرداخت به موقع حقوق و دستمزد، کارمندان و کارگران، هیچ کدام حاضرنیست حتی یک زمان خیلی اندک برای شما کاری انجام دهد. چرا که همه‌ی زحماتشان بی نتیجه می‌ماند و دیگر انگیزه‌ای برای ادامه‌ی کار ندارند و  در نتیجه کار شما پیشرفتی نخواد داشت و حتی ممکن است ورشکست شوید.

 

افزایش حقوق کارگران و کارمندان درسال جاری

دستمزد کارمندان باید از حداقل حقوق قانون کار شروع شود و بر اساس سایر موارد، این مبلغ افزایش  یابد.

برای همین لازم است هم کارمندان،کارگران و هم کارفرمایان با حداکثر و حداقل حقوق قانون کار در سال ۹۹ آشنا شوند.

در نشست تعیین حداقل حقوق دستمزد کارگران در سال۱۳۹۹، میزان افزایش دستمزد «کارگران حداقلی بگیر» و «سایر سطوح مزدی» تعیین و تصویب شد و در نهایت اعضای جلسه درصد افزایش مزد کارگران حداقلی بگیر را ۲۶ درصد (شروع از تیر ماه سال ۹۹ و ماههای قبل ۲۱ درصد میباشد) و درصد سایرمشاغل کارمندی را ۱۵ درصد معادل ۹۱ هزار تومان رقم ثابت در ماه تصویب کردند.

 

حقوق و دستمزد  از دیدگاه قانون کار

حقوق یا دستمزد از دید مردم شناخته می شود، از دیدگاه قانونی شامل حالات مختلفی است که در فصل سوم، مبحث اول قانون کار به تفصیل درباره‌ی آن توضیح داده شده است.

اولین مفهومی حقوق که درقانون کار ذکرشده حق‌السعی یا حق الزحمه می‌گویند که تعریف و تبصره‌های خاص خود را دارد.

 

حق السعی:

طبق ماده ۳۴ قانون: به طورکلی همه ی پرداختی های قانونی کارفرما به کارگر به اعتبار قرارداد کااز جمله حقوق و دستمزد  کمک به خانواده، هزینه های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی،  پاداش افزایش تولید،  سود سالانه و نظایر اینها دریافت می نماید را حق السعی می نامند.

 

حقوق و دستمزد:

بنابرماده 35 قانون: حقوق یا دستمزد عبارت است از: وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.

تبصره ۱: اگر دستمزد با ساعات انجام کاری  مرتبط باشد، (” مزد ساعتی ”) و در صورتیکه بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد، (” کارمزد ”)  و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان مشخص باشد، (” کارمزد ساعتی ”)  می گویند.

 

تبصره ۲: ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی ، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و اموراجتماعی خواهد رسید ، تعیین می گردد حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار بیشترشود.

آنچه که از نظر قانو مهم است،اینکه  همه مزایا و پرداختی هایی که کارفرما به کارمندان و کارگران خودمی پردازد، در صورتیکه به تبع نقش شغلی آنها باشد، جزء حقوق ثابتشان به حساب میاید. ولی حق مسکن و خوراک  و موارد این چنینی که در قانون با عنوان موارد انگیزشی نام برده شده شامل مزد ثابت نمی شود .

دکمه بازگشت به بالا