الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی

یکی از مشکلاتی که در بسیاری از معاملات ملکی صورت می گیرد، الزام به تنظیم سند رسمی می باشد. به طوری که فروشندگان از حضور در دفترخانه ها، جهت تنظیم سند خودداری می کنند. همچنین این در موضوع در صورتی است که فروشنده درصد بالایی از قیمت ملک را دریافت کرده است. اما این دلیل این امر چیست؟ 

معمولا دلیل این امر، ادعای فروشنده بر بالا رفتن ارزش ملک و یا عدم توانایی فرد در پرداخت بدهی بانک (در مواردی که ملک رهن بانک است) جهت فک رهن می باشد. در این موارد می باشد که دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی اتفاق می افتد.

زمانی که فروشنده و خریدار قصد معامله کردن ملکی را دارند، اما هنوز مقدمات لازم را فراهم نکرده اند، قراردادی منعقد می کنند تا دو طرف تعهد کنند که با شرایط معین ظرف مدتی مشخص، معامله را انجام دهند. این توافق نامه مشمول ماده 10 قانون مدنی می باشد.

ماده 10 قانون مدنی بیان می کند که:  قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

خریدار قبل از طرح شکایت باید اطمینان حاصل کند که ملک مورد معامله در رهن بانک یا بازداشت نباشد، زیرا دادگاه به ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت می باشد، رای به انتقال نمی دهد. در این صورت باید قبل اقامه دعوی، ملک فک رهن شده باشد.

فواید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی توسط وکیل

شماره 1- سند رسمی در مدت زمان کوتاه تری به نام خریدار می شود.

شماره 2- در دادگاه نیازی به حضور خریدار نمی باشد.

شماره 3- خساراتی که در قرارداد ذکر شده اند، توسط وکیل قابل مطالبه از فروشنده مذکور می باشد.

شماره 4- در صورتی که ملک در رهن باشد، وکیل می تواند درخواست فک رهن را از فروشنده بخواهد.

شماره 5- اگر فروشنده حاضر به انتقال و تنظیم شند نشود، وکیل می تواند با حضور مامور دادگاه برای تنظیم سند به نام خریدار اقدام کند.

محل تحویل دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی 

اگر فردی قصد داشته باشد که شخصا پرونده خود را پیگیری کند، می تواند پس از تنظیم دادخواست الزام به سند رسمی، همچنین با به همراه داشتن کارت ملی و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی، به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و از مسئول مربوطه بخواهد که دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطابق متنی که از قبل آماده کرده اید، تنظیم کند.

اقدامات دادگاه جهت الزام به تنظیم سند رسمی

دادگاه برای آنکه بر مبنای سند عادی، مالک را ملزم به تنظیم سند رسمی کند، ابتدا باید صحت انتقال مالکیت برای دادگاه تحقق پیدا کند. به همین دلیل دادگاه در ابتدا بیان می کند که خوانده مالک مال باشد. سپس باید برای دادگاه مشخص شود که مالک، اهلیت (توانایی قانونی شخص برای دارا شدن حق) فروش مال را دارد. سپس دادگاه بررسی می کند که خواهان (خریدار) تمام تعهدات خود را که در سند عادی بیان شده است انجام داده باشد و پرداخت ها یا شروط قراردادی که بر عهده خریدار، برای دریافت مالکیت ملک بوده است، به درستی انجام شده باشد. همچنین دادگاه بررسی می کند که هزینه تنظیم سند رسمی چه میزان است و بر عهده خوانده (فروشنده) یا خواهان (خریدار) بوده است. در این میان دادگاه به بررسی موارد دیگری نیز می پردازد برای مثال، سابقه تصرفات قانونی ملک را مورد بررسی قرار می دهد. لازم به ذکر است که اگر از جانب خوانده، تردید یا انکاری در سند عادی بیان شود، خریدار باید قبل از همه این مراحل، صحت سند اصلی را با شواهد دقیق برای دادگاه روشن کند. همچنین ممکن است دادگاه در صحت سند عادی دچار تردید شود و با ذکر موارد تردید، رسیدگی را منوط به اثبات صحت سند عادی از جانب خواهان نماید.

لازم به ذکر است پس از صدور حکم قطعی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی توسط خوانده، فروشنده به مدت ده روز فرصت دارد تا به دفترخانه مراجعه کرده و انتقال مال طی سند رسمی را انجام دهد. در صورت امتناع مالک از این کار، واحد اجرای احکام دادگاه مستقیما از دفترخانه اسناد رسمی می خواهد که سند رسمی ملک را تنظیم و نماینده دادگاه به جای خوانده (مالک) سند را امضا خواهد کرد.

نمونه ای از متن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی:

خواهان آقای . . .

خوانده آقای . . .

تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی . . . به شرح متن دادخواست به انضمام خسارت دادرسی مقوم به . . . ریال

دلایل و منضمات دادخواست: فتوکپی مصدق مبایعه نامه ، استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک ، فتوکپی مصدق پرداخت ثمن معامله ، فتوکپی مصدق گواهی عدم حضور

شرح دادخواست:

« ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

با سلام و تقدیم احترام به استحضارمی‌رساند اینجانب . . . خواهان فوق در مورخه . . . و به موجب مبایعه نامه شماره . . . مبادرت به خرید یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی . . . واقع در بخش . . . تهران را با الحاقات و توابع آن به مبلغ . . . ریال از خوانده آقای . . . خریداری نمودم و تمام ثمن معامله را نیز پرداخت نموده ام و قرار بر این بود که خوانده در مورخه . . . با حضور در دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران ملک موصوف را به طور رسمی به اینجانب منتقل نماید ولیکن خوانده در تاریخ فوق در دفتر اسناد رسمی مذکور حاضر نشده و از انتقال سند رسمی ملک فوق به نام اینجانب خودداری نموده است که گواهی عدم حضور خوانده ، صادره از دفتر اسناد رسمی مذکور به پیوست می باشد ، علیهذا تقاضای الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی ششدانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی . . . با الحاقات و توابع آن واقع در بخش . . . تهران به انضمام خسارت دادرسی را دارم .

با احترام »

  

دکمه بازگشت به بالا