خانه بیمه و مالیات نکات کاربردی دادرسی مالیاتی چیست؟

نکات کاربردی دادرسی مالیاتی چیست؟

0
22
دادرسی مالیاتی

روند دادرسی مالیاتی از زمانی آغاز می گردد که مؤدی (پرداخت کننده مالیات) پس از دریافت برگ ارزیابی، به نحوه پرداخت یا مبلغ مندرج در برگ تشخیص معترض باشد و ظرف سی روز از تاریخ وصول آن شخصاً یا توسط وکیل جهت شروع به دادرسی مالیاتی به نهادهای مربوطه یا سازمان امور مالیاتی مراجعه کرده و یا از طریق سامانه رسیدگی به اعتراضات مؤدیان مالیاتی اعتراض خود را ثبت نماید.

در نظام دادرسی مالیاتی ایران مراجع اداری دادرسی مالیاتی، مراجع شبه قضایی و نظارت قضایی بر دادرسی مالیاتی قابل بحث است که در این مقاله از شهرداد به آنها خواهیم پرداخت.

مراجع اداری دادرسی مالیاتی

در وهله اول مؤدی یا وکیل ایشان می تواند با همراه داشتن اسناد و مدارک، شرح پرونده و اعتراض خویش را در فرم مخصوصی که از کارشناس حوزه مالیاتی محل اخذ می دارد؛ خطاب به ریاست امور مالیاتی مربوطه یا معاونین یا مدیران ادارات كل امور مالیاتی نگارش نماید.

هرچند این مقامات دادرس مالیاتی محسوب نمی شوند اما به لحاظ اداری، مافوق ماموران تشخیص بوده و به فرم های اعتراض مؤدی رسیدگی می کنند و در نهایت اختیار جرح و تعدیل نظر ماموران تشخیص وصول مالیات را دارند.

دادرسی مالیاتی

مقاله پیشنهادی: بعد از فوت چه بر سر مستمری تامین اجتماعی می آید؟

مراجع شبه قضایی دادرسی مالیاتی

در قانون چهار نوع مرجع اختصاصی دادرسی مالیاتی به ترتیب امکان مراجعه مؤدی پیش بینی شده است: هیأت بدوی، هیأت تجدید نظر، شورای عالی مالیاتی و هیأت موضوع ماده ۲۵۱ قانون م.م (مالیات های مستقیم).

لازم به ذکر است؛ در ‌مواردی‌ كه‌ شكایت ‌مؤدیان‌ ‌از ‌رأی ‌هیأت‌‌ بدوی‌، در مرحله‌ تجدید‌نظر ‌رد ‌شود ‌و یا ‌‌شكایت ‌از‌ رأی‌ تجدیدنظر‌ از ‌طرف ‌شعب‌ شورای ‌عالی‌ مالیاتی ‌مردود ‌اعلام ‌شود،‌ برای ‌هر‌ مرحله‌ معادل ‌یك ‌درصد تفاوت ‌مالیات‌ موضوع ‌رأی‌ مورد‌ شكایت ‌و ‌مالیات‌ ابرازی ‌مؤدی ‌در ‌اظهارنامه ‌تسلیمی به عنوان ‌هزینه‌ رسیدگی‌ اخذ می گردد.

مراجع دادرسی مالیاتی

مقاله پیشنهادی: حقوق مودیان مالیاتی

هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی 

در ‌مواردی كه‌ برگ‌ تشخیص‌ مالیات ‌طبق ‌مقررات ‌تبصره ‌ماده ‌‌۲۰۳ و‌ ماده ‌‌۲۰۸ قانون م.م ‌ابلاغ ‌شده‌ ‌و مؤدی ‌به شرح ‌مقررات ‌این ‌ماده ‌عمل ‌نكرده ‌باشد، ‌درحكم ‌معترض ‌به ‌برگ ‌تشخیص ‌مالیات ‌شناخته ‌می شود، ‌در این صورت‌ و‌ همچنین‌ در‌ مواردی كه‌ مؤدی‌ ظرف‌ مهلت ‌سی‌ روز ‌از ‌تاریخ  ‌ابلاغ ‌به ‌صورت کتبی به برگ‌ تشخیص ‌اعتراض‌كند؛ پرونده‌ ‌برای‌ رسیدگی‌ به‌ هیأت‌ حل‌ اختلاف ‌مالیاتی ‌ارجاع ‌می گردد.

تاریخ و مکان تشکیل جلسه دادرسی مالیاتی به مؤدی اطلاع داده می شود و اصولاً مؤدی یا وکیل وی می توانند با همراه داشتن مدارک مورد نیاز در جلسه شرکت نماید.

هیأت های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر

چنانچه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بدوی براساس ماده ۲۴۷ قانون م.م و تبصره های آن رأی هیأت از طرف مأموران مالیاتی یا مؤدی مورد اعتراض كتبی قرار گیرد؛ پرونده جهت دادرسی مالیاتی به هیأت های حل اختلاف تجدیدنظر فرستاده خواهد شد.

لازم به ذکر است اگر تجدیدنظرخواهی از سوی یكی از طرفین مورد درخواست قرار گرفته باشد در مرحله تجدیدنظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.

در حال حاضر مؤدیان می توانند با ثبت نام الکترونیکی در سنیم (سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی) چنانچه پرونده ایشان در سیستم موجود باشد به برگ ارزیابی ابلاغیه و رأی هیات حل اختلاف مالیاتی شکایت کنند.

شورای عالی مالیاتی

مؤدی یا اداره امور مالیاتی می توانند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل كافی به شورای عالی مالیاتی شكایت کنند و شورا بدون ورود به ماهیت صرفاً از لحاظ شکلی و رعایت قوانین و مقررات رسیدگی و رأی صادر می نماید. پس از رسیدگی شورا دو حالت متصور است؛

 حالت اول، رأی مورد شكایت از طرف شعبه نقض می گردد و پرونده به منظور رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر (هیأت هم عرض) ارجاع می شود که رأی این هیأت قطعی و لازم الاجرا است.

حالت دوم، شورا رأی هیأت حل اختلاف را تأیید می نماید كه در این صورت رأی شورا قطعی و لازم الاجرا و پرونده جهت اقدام به واحد مالیاتی مربوط ارسال می شود.

مراجع شبه قضایی دادرسی مالیاتی

هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم

در مورد مالیات‌های قطعی و مالیات‌های غیرمستقیم كه در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و یا ادعای غیرعادلانه بودن مالیات شده باشد؛ وزیر امور اقتصاد و دارایی می‌تواند پرونده را به هیأتی مركب از سه نفر به انتخاب خود جهت دادرسی مالیاتی ارجاع نماید. رأی هیأت به اکثریت آراء قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. 

نظارت قضایی بر مراجع دادرسی مالیاتی

بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مؤدی همیشه این امکان را دارد که  از آرا و تصمیمات قطعی کمیسیون های مالیاتی به دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

  1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸
  2. قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴
  3. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲
  4. تحلیل حقوقی تطبیقی مراجع دادرسی مالیاتی ایران، ناصرعلی منصوریان بهرام چشم پیام، فصلنامه پژوهش مالیات، شماره ۶۷، پاییز ۱۳۹۲

بدون دیدگاه

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید