قرارداد کار موقت

نمونه قرارداد کار

خلاصه: هر نمونه قرارداد کاری دارای یکسری موارد الزامی و شرایط اساسی می باشد. در هر قرارداد کار می بایست این موارد الزامی ذکر گردد:

 1. مشخصات طرفین قرارداد
 2. نوع شغل یا حرفه
 3. حقوق کارگر بصورت دقیق و ملحقات آن
 4. ساعات انجام کار و مرخصی ها و تعطیلات
 5. محل انجام کار
 6. تاریخ عقد قرارداد
 7. مدت انجام قرارداد
 8. ذکر عرف و عادات شغلی حاکم در آن حرفه یا محل انجام کار.

 هر نمونه قرارداد کاری شامل موارد اشاره شده خواهد بود اما بطور کل برای صحت قرارداد کار، باید مشروعیت مورد قرارداد و معین بودن موضوع آن و عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد لحاظ قرارگیرد.

نمونه قرارداد کار

قرارداد کار، قراردادی است که برای انجام حرفه یا کاری معین فی مابین کارگر و کارفرما یا نماینده وی تنظیم می گردد. بنابراین در چنین قراردادی کلیات لازم برای تشخیص کارگر و کارفرما و کار مدنظر تعیین می گردد.

می توان گفت که، در تمامی نمونه قرارداد کار صحیح، موارد مشترکی وجود دارد که از موارد مصرح در ماده 10 قانون کار پیروی می نماید و این شرایط و موارد در هر نمونه قرارداد کاری تکرار می گردند.

در این مقاله با آوردن چندین نمونه قرارداد کار، به بررسی نکات مهم و ضروری که می بایست در یک قرارداد ذکر گردد، خواهیم پرداخت و سپس با در نظر گرفتن موارد ابطال یک قرارداد، شرایط صحت آن را بررسی می نماییم.

موارد الزامی مندرج در نمونه قرارداد کار

برای تنظیم قرارداد یا استفاده از نمونه قرارداد کار آماده؛ می بایست به این موضوع توجه نموده که موارد ذیل در آن ذکر شده باشند:

 1. مشخصات طرفین:

هر نمونه قرارداد کاری بلااستثناء حاوی مشخصات هر دو طرف از جمله نام شرکت، نام و نام خانوادگی فرد، نام پدر، کدملی و نشانی می باشد.

 1. نوع شغل و کاری که کارگر قرار است آن را انجام دهد:

در هر نمونه قرارداد کاری، دقیقاً باید مشخص گردد که کارگر برای کار در چه حوزه یا بخشی استخدام می گردد؛ البته که ذکر جزییات نیاز نیست.

 1. حقوق کارگر بصورت مشخص یا حقوق مبنای وی و ملحقات آن:

در این بخش باید حقوق کارگر بسته به نوع قرارداد، بصورت ساعتی یا روزانه و ماهیانه تعیین گردد. هرچند در برخی نمونه قراردادهای کار، تمامی حقوق و مزایایی که به کارگر تعلق می گیرد به ترتیب ذکر می گردد؛ اما می توان سایر مزایا از جمله فوق العاده ها مزد، هزینه های عایله مندی و… را دقیقاً مشخص نکرده و آن را برمبنای قانون و مقررات کار و حقوق پایه درنظر گرفت.

 1. ساعت انجام کار و میزان مرخصی ها و تعطیلات:

توجه داشت باشید که، ساعت انجام کار اصولاً روزانه 8 ساعت می باشد و نباید بیشتر باشد؛ مگر در مورد اضافه کاری و یا در کارهای متناوب که بصورت گردشی بخشی از کار در شب و بخشی از کار در روز انجام میگیرد و ممکن است ساعت کار روزانه بیشتر از 8 ساعت شود.

در فرم های آماده نمونه قرارداد کار، ساعت انجام کار بسته به نوع حرفه، براساس ساعت شروع و پایان کار، میزان ساعت کار روزانه یا مجموع ساعات یک هفته یا ماه ذکر می گردد و شما می توانید بسته به نوع و مدت زمان انجام کار، فرم مربوطه را انتخاب نمایید.

در قانون کار، مرخصی هایی برای کارگر در نظر گرفته شده است که کارفرما امکان منع نمودن کارگر از استفاده از این نوع مرخصی ها را ندارد و نیازی به ذکر آن ها در قرارداد هم نیست؛ مثلاً مرخصی به مدت 1 ماه برای انجام فریضه حج واجب

 1. محل کارگاه یا محل انجام کار کارگر
 2. تاریخ عقد قرارداد کار:

در بیشتر فرم های نمونه قرارداد کار به ذکر تاریخ انعقاد قرارداد کار بسنده می نمایند؛ البته این مطلب خالی از اشکال است اما ممکن است تاریخ عقد قرارداد همان تاریخ شروع به کار نباشد و ذکر تاریخ شروع به کار نیز درصورت بروز اختلاف در زمان شروع به کار و میزان حقوق و مزایا مربوطه، موثر خواهد بود.

 1. اگر کار برای مدت مشخصی باشد باید مدت آن ذکر گردد:

در قراردادهای کار موقت بهتر است مدت قرارداد ذکر شود و چنانچه مدت زمان انجام حرفه در قرارداد کار ذکر نشود؛ اصل بر این خواهد بود که قرارداد کار دائم محسوب می گردد.

 1. مواردی که عرف و عادات آن شغل یا محل انجام آن اقتضاء دارد:

عرف و عادتهای شغلی که در برخی اصناف یا محل ها وجود دارد از اهمیت بسزایی در قرارداد و اختلافات کار برخوردار است اما در فرم های نمونه قرارداد کار کمتر به چشم می خورد زیرا ذکر آن الزامی نیست اما درصورت وجود عرف، بهتر است در قرارداد ذکر گردد و درصورت عدم ذکر نیز می تواند موثر در دعاوی کار باشد.

نمونه قرارداد کار

 

قرارداد شماره: …………………..                                                                              مورخ: …………………..

«قرارداد كار موقت»

مستفاد از ماده 2 قانون كار جمهوري اسلامي ايران، اين قرارداد مابین کارفرما آقای/خانم/شرکت ………………………. و آقاي/خانم ………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه……………. صادره از ………………… به آدرس………………………………………………………………………………………………………………………………………….. كه از اين پس «كارگر» ناميده مي شود منعقد مي گردد.

 • مدت زمان قرارداد: مدت اين قرارداد…………… ماه/سال بوده كه شروع آن از مورخ …………………….مي باشد.

تبصره: 3 ماه اول اشتغال به کار کارگر، دوره آزمایشی محسوب خواهد شد.

 • محل انجام كار:

واقع در آدرس: ……………………………………………………………………………………………………  مي باشد.

 • موضوع قرارداد:

انجام کار…………………………………………… مطابق قانون و دستورالعمل های مربوطه مي باشد.

 • ساعات كار:

ساعات كار کارگر اصولاً 44 ساعت كار در هفته بوده و اضافه کاری مطابق قوانین و مقررات قانون كار ایران خواهد بود.

 • حق السعی

5-1) حقوق ماهانه مبنا: ………………………… ريال

5-2) حق جذب ماهانه: …………………………. ريال

5-3) خواربار و مسكن: ………………………….. ريال

5-4) كمك عائله مندي: ………………………… ريال

5-5) ساير مزايا: ………………………………… ريال

تبصره: مبالغ مربوطه به دستمزد، پس از کسر ماليات و حق بيمه تامين اجتماعي و ساير كسورات قانوني از دريافت ماهانه كارگر كسر و خالص پرداختي از طرف كارفرما به نامبرده پرداخت خواهد شد.

 • خانم/آقاي ………………….. حق بهره مندی از تعطيلات رسمي و مرخصي های استعلاجی و استحقاقي را مطابق با مواد قانون کار خواهند داشت.
 • اين قرارداد پس از پايان کار یا مضی مدت قرارداد منفسخ می گردد؛ ضمناً در حين اجراي قرارداد با درخواست کارگر،یکماه پیش از ترک کار و یا توافق طرفين و پرداخت حق سنوات معادل يك ماه آخرين حقوق و مزاياي دريافتي در ازاء هر سال خدمت مي توان اين قرارداد را فسخ نمود.
 • اختلافات ناشي از اجراي اين قرارداد، بدواً از طريق سازش و سپس در مراجع حل اختلاف كار قابل حل و فصل خواهد بود.
 • سایر مواردی که در قرارداد به آن تصریح نشده است؛ تابع عمومات قانون کار خواهد بود.

اين قرارداد در 9 بند و 2 تبصره در مورخ ……………………. تنظيم و به امضاء طرفين رسيد.

امضاء كارگر                                             امضاء كارفرما

شرایط صحت قرارداد کار

به غیر از مواردی که می بایست در هر نمونه قرارداد کار ذکر گردد که در مبحث پیش طرح شد؛ قانونگذار برای صحت عقود در «قانون مدنی» و «قانون کار» مواردی را ذکر کرده است. ماده 190 قانون مدنی اصول اساسی صحیح بودن هر معامله ای را ذکر می کند و ماده 9 قانون کار شرایط صحت در قرارداد کار را نام می برد.

هر دوی این مواد ذکر شده؛ می توانند مکمل یکدیگر بوده و با یکدیگر همپوشانی داشته باشند. در این مبحث به بررسی ماده 9 قانون کار، درخصوص شرایط صحت قرارداد کار خواهیم پرداخت:

 • مشروعیت مورد قرارداد

موضوع یا مورد قرارداد کار باید مشروع باشد؛ این مطلب دربردارنده مشروع بودن کار مورد انجام و مزد آن می باشد که نباید برخلاف شرع یا قانون و اخلاق حسنه باشد. پس می توان این چنین تفسیر نمود که مثلاً کار مدنظر در قرارداد و یا مزد کارگر نمی تواند مشروبات الکی باشد که نامشروع محسوب می گردد.

 • معین بودن موضوع قرارداد

مطابق ماده 10 «قانون مدنی» نوع کار مورد تعهد باید مشخص باشد اما تعیین جزییات آن در نمونه قرارداد کار ضرورتی ندارد.

 • عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر

موضوع قرارداد مشخص کننده این مطلب خواهد بود که چه اشخاص و افرادی قادر به انجام آن می باشند؛ مثلاً برخی امور قابل ارجاع به نوجوانان نخواهد بود.

در کنار این شرایط صحت که از قانون کار استخراج می گردد؛ برخی موارد مصرح در ماده 190 «قانون مدنی» را نیز موثر و مجری دانسته اند. در این ماده برای صحت هر معامله ای شرایطی را ضروری دانسته است؛ که شامل، قصد و رضای طرفین، اهلیت موضوع، موضوع معین معامله و مشروعیت آن می باشد.

مسأله ای در انطباق ماده 190 «قانون مدنی» و ماده 9 «قانون کار» وجود دارد؛ توجه به قصد و رضای طرفین در قانون مدنی است؛ در حوزه کار عملاً قراردادها کار الحاقی محسوب می گردند و کارگر اختیار چندانی در تعیین شرایط آن نداشته و اصولاً به دلیل مسایل مالی قرارداد را قبول می نماید.

بنابراین در قرارداد کار نمی توانیم بطور مسلم از وجود قصد و رضای طرفین در انعقاد قرارداد و عدم وجود خدشه در رضایت کارگر بر شرایط قرارداد صحبت نماییم. اما با این وجود تا زمانی که شرایط قرارداد کار برخلاف قانون و مقررات کار نباشد؛ درست خواهد بود.

به این نکته توجه داشته باشید که قرارداد کار می تواند شامل هر شرط یا مطلبی باشد. این قرارداد و محتوای آن تا زمانی صحیح خواهد بود که برخلاف قانون کار مطلبی در آن درج نشود، درغیر اینصورت، در قسمتی که با قانون مغایرت دارد؛ باطل است.

در هر حال توجه داشته باشید که در قراردادها اصل بر صحت می باشد و بطلان آن باید در دادگاه صالح اثبات گردد. بنابراین کسی که ادعای باطل بودن قرارداد کار یا نداشتن شرایط اساسی و موارد الزامی را دارد؛ می بایست آنرا ثابت نماید.

در مورد نمونه قرارداد کار چه به صورت دائم و چه به صورت موقت نیازمند، داشتن اطلاعات کافی در زمنیه مسائل حقوقی آن است. در نمونه قرارداد کار بهتر است تمام موارد به صورت شفاف و واضح ذکر شود تا از ناراحتی های بعدی و شکایت از کارفرما که زیاد اتفاق می افتد جلوگیری کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید از اپلیکیشن حقوقی شهرداد استفاده نمایید یا به سایت شهرداد مراجعه کنید و مقالات مربوطه را مطالعه بفرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا