اسناد اقاله

نمونه اسناد اقاله

نمونه اسناد اقاله 

طرف اول قرارداد :

خانم/ آقاي……..فرزند آقاي………داراي شناسنامه شماره……….صادره از……….متولد………..ساكن: ……………………………..

طرف دوم قرارداد :

خانم/ آقاي……..فرزند آقاي………داراي شناسنامه شماره……….صادره از……….متولد………..ساكن: ……………………………..

موضوع قرارداد (مورد اقاله): تمامت مورد معامله بيع نامه قطعي شماره ………. مورخ /   / ۱۳ تنظيمي بين طرفين كه عبارت از فروش ششدانگ یک باب خانه مسكوني احداثي در ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت ………..متر مربع داراي پلاك ……….فرعي از ………اصلي واقع در بخش ثبتي………..تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره ………مورخ…….صفحه ………جلد………به شماره چاپي ………مي‌‌باشد، با جمع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن بدون استثناء و اعم از عرصه و اعيان و منصوبه‌هاي در آن.

عوض اقاله:

مبلغ……….ريال رايج (معادل ثمن معامله سند بيع نامه شماره مذكور) كه نقداً و تماماً تسليم ………….. گرديد .

كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هرچند فاحش اسقاط گرديده است.

منافع مورد اقاله قبلاً به كسي واگذار نشده و بر حسب اظهار متمايل با رويت و قبول اقرار به تصرف و قبض مورد اقاله نمود.

توضیحات:

  1. به اقرار هيچگونه نماآت و منافع منفصله از زمان عقد تا زمان اقاله در ملك مرقوم حادث نشده و در صورت وجود احتمالي آن متعلق به مقايل است كه مقايل اقرار به عدم احداث آن نمود و نماآت متصله به متقايل است.
  2. متقايل اقرار نمود كه پس از عقد در مورد معامله تصرفاتي ننموده كه موجب ازدياد قيمت آن شود بنابراين هيچگونه استحقاقي در اين مورد ندارد.

محل امضاء طرف اول قرارداد (مقايل)                  محل امضاء طرف دوم قرارداد (متقايل)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا