قرارداد بیع

قرارداد بیع

قرارداد یک پیمان بین دو طرف است که طی آن دو طرف انجام کاری را در قبال دیگری متعهد می شوند. یکی از انواع متداول قرارداد، قرارداد بیع است. در قرارداد بیع یا همان فروش یک مال به دیگری فروخته می شود و در قبال آن پول یا اسناد تجاری گرفته می شود.

قرارداد سندی است که به یک پیمان دو طرفه وجهه قانونی می بخشد. تا زمانی که یک قرارداد به صورت مکتوب و نزد مرجع قانونی به ثبت نرسد آن قرارداد تبعات حقوقی نخواهد داشت و در صورت تخلف یک طرف از بخشی از قرارداد نمی توان او را تحت پیگرد قانونی قرار داد. بنابراین لازم است برای سندیت بخشیدن به یک پیمان که به صورت شفاهی بسته شده آن را در قالب یک قرارداد تنظیم کرد. تنها در این صورت می توان برای اثبات مواردی که در تعهد وجود داشته به قرارداد مراجعه کرد.

قرارداد بیع شامل چه مواردی است؟

قرارداد بیع یا مبایعه نامه اجزایی دارد که باید همگی به درستی در قرارداد آورده شوند.

طرفین قرارداد

طرفین قرارداد یکی از اجزای اصلی هر قرارداد هستند که باید در هر قراردادی ذکر شوند. همچنین مشخصات کامل و آدرس و شماره تلفن آن ها نیز باید در قرارداد آورده شود.

موضوع قرارداد

موضوع قرارداد چیزی است که چهارچوب قرارداد را تعیین می کند. مورد معامله و کاری که دو طرف باید در قبال یکدیگر انجام دهند باید به روشنی ذکر شود.

مبلغ قرارداد

مبلغی که باید در قبال مال مبادله شود باید به طور واضح و کامل مشخص شود.

شروط ضمن عقد

هر شرایطی که نحوه قرارداد را مشخص می کند باید در شروط ضمن عقد آورده شود. نحوه پرداخت ثمن قرارداد، مکان و زمان تحویل مبیع و اینکه هزینه های جانبی مانند هزینه سند زدن و هزینه حمل مبیع(در صورت منقول بودن) به عهده چه کسی است باید با دقت در شروط ضمن قرارداد بیع نوشته شود.

نکات تکمیلی مربوط به قرارداد بیع

 • قرارداد سندی است که برای هر دو طرف الزامات قانونی می آورد. بنابراین باید حتما قرارداد تحت نظر یک وکیل متخصص نوشته شود. همچنین قرارداد باید در قالب عبارات حقوقی به نگارش درآید و علائم نگارشی نیز با دقت به کار برده شود.
 • تنها در صورتی که تمام بندهای قرارداد را به دقت مطالعه کرده و درباره آن اطمینان دارید امضای خود را پای قرارداد وارد کنید.
 • اگر قرارداد در چند صفحه تنظیم شده است باید تمام صفحات آن امضا بخورد.
 • توصیه اکید می شود به جز نسخه اصلی نسخه های دیگری نیز از قرارداد فراهم شده و امضا شود.
 • قرارداد باید حتما در حضور شاهد امضا شود. همچنین مشخصات شهود نیز باید در قرارداد آورده شود.
 • قرارداد بیع از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. بنابراین باید حتما در نگارش آن از یک وکیل متخصص و آشنا با انواع قرارداد و مسلط به قوانین مدنی کمک گرفته شود.

متن قرارداد بیع برای اموال غیر منقول

در این قرارداد 6 ماده معین شده است که در هر قرارداد باید ذکر شود و به امضای طرفین برسد.

ماده یکم: طرفین قرارداد

فروشنده/فروشندگان: خانم/آقای …فرزند…. به شماره شناسنامه……صادره از…… متولد…… ساکن……به کد ملی……. با وکالت/قیمومت/ولاتی/وصایت …… فرزند……به شماره شناسنامه……متولد ….. به موجب…..

خریدار/خریداران: خانم/آقای …فرزند…. به شماره شناسنامه……صادره از…… متولد…… ساکن……به کد ملی……. با وکالت/قیمومت/ولایتی/وصایت …… فرزند……به شماره شناسنامه……متولد ….. به موجب…..

ماده دوم: موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارت است از انتقال …..دانگ یک…..دارای پلاک ثبتی شماره…… فرعی  از اصلی قطعه ….واقع در بخش……حوزه ثبتی…..به مساحت…..مترمربع به انضمام پارکینگ….. و انباری…… دارای حق اشتراک آب/برق/گاز و …به شماره… به نشانی….

ماده سوم: ثمن مورد معامله

ثمن مورد معامله به طور مقطوع ….. ریال تعیین گردید.

همزمان با این توافق، مبلغ …. ریال معادل… تومان نقدا طی چک شماره … شعبه….به فروشنده پرداخت گردید. باقیمانده ثمن…. ریال در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد.

ماده چهارم: شرایط مربوط به تنظیم سند

طرفین متعهد گردیدند جهت تنظیم سند، طبق قرارداد در تاریخ …..در دفتر اسناد رسمی شماره … حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هرکسی که خریدار معرفی میکند انتقال دهد. در ضمن، اجرای تعهد به تنظیم سند از جانب فروشنده به نام انتقال گیرنده بعدی، موکول به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می باشد. در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر اسناد رسمی برای تنظیم سند، گواهی سردفتر مثبت تخلف نامبرده است. عدم ارائه اصول و مستندات از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن از طریق خریدار، در حکم عدم حضور است. سردفتر در موارد مزبور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد.

ماده پنجم: شرایط تسلیم مورد معامله

فروشنده موظف است مورد معامله را در تاریخ… با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسلیم خریدار کند و هرگونه موانع در استیفا و بهره برداری کامل از مورد معامله را برطرف کند.

در صورتی که معلوم گردد، مورد معامله در اثر قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این مورد مربوط به زمان انعقاد مبایعه نامه می باشد، عقد باطل است و فروشنده موظف است ثمن دریافتی را به خریدار مسترد کند.

در صورتی که معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قهریه مانند رهن، مصادره، عملیات اجرایی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی، مستحق للغیر و یا غصبی بودن، قانونا قابل انتقال به خریدار نبوده، فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله، معادل… ریال بعنوان خسارت به خریدار بپردازد.

کلیه هزینه های ناشی از تسلیم مورد معامله، بعهده فروشنده است، مگر اینکه بصورت دیگری توافق شده باشد.

ماده ششم: آثار قرارداد

 • این قرارداد فروشنده را از هرگونه انتقال مورد قرارداد به هر عنوان و به هر دلیل به غیر از خریدار منع می کند و در صورت تخلف و انتقال به غیر، خریدار حق خواهد داشت درخواست فسخ قرارداد را نموده و یا با اقامه دعوی ابطال بطرف فروشنده و منتقل الیه، الزام فروشنده را به انتقال مورد معامله بخواهد.
 • در صورتی که الزام ممکن نباشد، خریدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی را که خریدار متقبل شده بپردازد و معادل … ریال به عنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وی پرداخت کند.
 • فروشنده متعهد است قبلا و یا حداکثر تا زمان مقرر برای تنظیم سند رسمی، کلیه مجوزها و مدارک لازم از مراجع مختلف در خصوص مورد معامله از قبیل مفاصا حساب شهرداری، مالیاتی و غیره اخذ کند.
 • فروشنده موظف است کلیه بدهی های احتمالی در خصوص توابع، اعیان، مستحدثات و امکانات موجود در مورد معامله را حداکثر تا زمان تنظیم سند رسمی تسویه نماید.
 • هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی و عوارض شهرداری بر عهده فروشنده، حق الثبت و حق التحریر برعهده … می باشد.
 • قیمت توافق شده برای معامله در بند 1 ماده3 به هیچ عنوان و به جهت نوسان قیمت مورد معامله قابل تغییر نیست و از این حیث برای فروشنده یا برای خریدار حق ادعایی متصور نیست.
 • کلیه خیارات از جمله خیار غبن به استثنای خیار تدلیس با توافق طرفین اسقاط گردید.
 • در صورتی که عدم اجرای تعهد از جانب فروشنده باشد، وی مکلف است به ازای هرروز تاخیرمبلغ… ریال به عنوان خسارت تاخیراجرای تعهد به طرف مقابل پرداخت کند.خسارت مذکور علاوه بر انجام تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است.

امضاء فروشنده

امضاء خریدار

امضاء شاهد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا