قرارداد وقف

تنظیم قرارداد وقف

تنظیم نمونه ای از قرارداد وقف

طرفین قرارداد:

واقف:

خانم/آقای …………… فرزند …………. به شماره شناسنامه …………… کدملی ………………. متولد ………….. شماره تلفن ثابت ………………… همراه …………….

به نشانی ……………………………………..

موقوف علیهم:

اولاد واقف و بعد از فوت هر یک از آنان اولاد متوفی الی غیر النهایه.

ماده 2- عین موقوفه

تمامیت ………. دانگ یک قطعه زمین به مساحت …… متر مربع دارای پلاک شماره ………… فرعی از ……….. اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک ………….. فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی …………… بخش …………. ثبتی تهران به نام واقف و با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن اعم از عرصه بدون استثناء و با تمامی متعلقات و منضمات و تاسیسات مربوطه و با برق شماره پرونده ………………. و تلفن شماره …………………….. منصوبه در آن.

ماده 3- اداره و نظارت عین موقوفه

متولی:

شخص واقف مادام العمر می باشد و پس از درگذشت وی ارشد اولاد وی اعم از ذکور یا اناث نسلاً بعد نسل خواهد بود.

ناظر:

مادامی که واقف در قید حیات است ناظر ندارد و بعد از فوتش حق نظارت با اولاد وی اعم از ذکور یا اناث نسلاً بعد از نسل خواهد بود.

تبصره 1- اداره امور وقف با متولی و با نظارت ناظر خواهد بود که بابت حق التولیه و حق النظاره مبلغی معادل ……… درصد از بهای تقویمی ثمرات حاصله هر سال تعیین و بالمناصفه به  متولی و ناظر باید تأدیه گردد.

تبصره 2- چنانچه به هر دلیل متولی بعد از فوت واقف یا هر یک از متولیان بعدی فاقد شرط و صفت امانتداری گردد بنا به حکم دادگاه صالحه عزل گردیده و ارشد برادر یا خواهر متولی عزل شده جایگزین آن خواهد شد همچنین است در ارتباط با ناظر.

ماده 4- قبض عین موقوفه

حسب الاقرار واقف عین موقوفه به تصرف وقف داده شده و شخص واقف به عنوان متولی ضمن قبول تولیت وقف اقرار به قبض نموده و به اظهار صیغه صحیحه شرعیه وقف در تاریخ …………….. جاری گردید.

ماده 5- شرایط قرارداد

1-5- عین موقوفه همیشه باید به صورتی باشد که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد و حق افراز و تفکیک عین موقوفه ساقط است.

2-5- موقوف علیهم با تولیت متولی و با نظارت ناظر باید در نگهداری عین موقوفه و استفاده بهتر از آن کمال مراقبت و معاضدت را نموده به نحوی که همیشه در عین موقوفه اشجار مثمره بارور گردد.

3-5- منتفع حاصل از عین موقوفه بر حسب فرض (سهم هر پسر دو برابر سهم هر دختر) باید تقسیم گردد.

4-5- مادامی که همسر واقف در قید حیات است معادل یک هشتم از ثمرات باغ را باید به او تأدیه نمایند.

5-5- مخارج عامه عین موقوفه به ترتیب فرض مذکور در قسمت سوم مزبور به عهده موقوف علیهم می باشد.

6-5- بیع وقف جایز نیست مگر اینکه انتفاع از آن ممکن نباشد یا عمران آن متعذر باشد که در این صورت باید تبدیل به احسن به غرض واقف شود.

ماده 6- نسخه های قرارداد

این قرارداد مشتمل بر شش ماده و دو تبصره در تاریخ …….. به تعداد … با اعتبار واحد تنظیم، امضاء و مبادله گردید.

امضاء واقف                             امضاء موقوف علیهم                              امضاء نماینده اداره حج و اوقاف

با توجه به نکات ذکر شده در این مقاله متوجه شدیم که تنظیم قرارداد وقف که تمام مفاد قانونی آن به درستی بیان شده باشد. نیازمند دانش و مهارت در این زمینه می باشد تا در آینده برای دو طرف مشکلاتی حقوقی در این زمینه به وجود نیاید. شما می توانید با مراجعه به اپلیکیشن شهرداد ، درخواست مشاوره دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا